Wybierz język:

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) zawiera wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym zasady, zabezpieczenia i prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem tych danych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administrator stosuje wszelkie możliwe i dostępne środki, aby dane osobowe Użytkownika były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, do których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, tj. świadczeniem Usług oraz umożliwianiem korzystania z Gry.
 2. Dane osobowe Użytkowników, określone w pkt III.2., są zbierane
  i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu wskazanym w pkt III.3.
 1. DEFINICJE
 1. Administrator oznacza Skanska Property Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-877), Aleja "Solidarności" 173, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083023, NIP: 527-18-86-478, REGON: 012665210
 2. Usługa oznacza wszelkie usługi oferowane Użytkownikom przez Administratora na podstawie Regulaminu w ramach Gry, bezpośrednio związane z funkcjonalnościami Gry;
 3. Gra oznacza quiz online o tematyce edukacyjnej związanej z obszarami wellbeing w przestrzeni biurowej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju skierowana do Użytkowników, dostępna pod adresami: https://skanskazielonaedukacja.pl/  lub https://skanskagreeneducation.com/
 4. Użytkownik oznacza każdą osobę fizyczną, będącą pracownikiem lub współpracownikiem najemców powierzchni biurowych zlokalizowanych w budynkach zrealizowanych w ramach Grupy Skanska, która zarejestrowała się i uczestniczy w Grze
 5. Regulamin oznacza regulamin korzystania z Gry
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Skanska Property Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-877), Aleja "Solidarności" 173, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083023, NIP: 527-18-86-478, REGON: 012665210
 2. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 1. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt III.2. są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia na rzecz Użytkownika Usług związanych z Grą.
 2. Podstawą do przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika wskazanych w pkt III. 2 a) – b) jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędność wykonania umowy łączącej Administratora z Użytkownikiem.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu zrealizowania ciążących na nim obowiązków prawnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych określonych w pkt III.2. powyżej jest całkowicie dobrowolne. Jednakże, Administrator zastrzega, że podanie danych osobowych, o których mowa w pkt III.2. a) i b) powyżej, przez Użytkownika jest niezbędne dla możliwości zarejestrowania konta Użytkownika w ramach Gry, a tym samym możliwości korzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych poprzez Grę.
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są:
 1. Mateusz Witek prowadzący działalność pod firmą prezentacjemultimedialne.eu Mateusz Witek, ul. Juliusza Słowackiego 27/33 lok. 58, 01-592 Warszawa, posiadający NIP: 5252345882, REGON: 145904255  podwykonawca Administratora;
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z zapewnieniem prawidłowego dostarczania Usług oraz funkcjonowania Gry.
 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez:
 1. okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, tj. przez okres świadczenia Usług w związku z korzystaniem z Gry przez Użytkownika (7 dni od dnia rejestracji przez Użytkownika w Grze); lub
 2. do czasu wycofania zgody przez Użytkownika; lub
 3. okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych osobowych;
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.

Każdorazowo, w przypadku woli skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Użytkownik może kierować żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej odo_spp@skanska.pl.

 1. W celu zrealizowania wszystkich praw opisanych w tym punkcie należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: Skanska Property Poland sp. z o.o., Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani za pomoc wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji w terminie co najmniej 7 dni przed wejściem zmiany w życie.
 2. Pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą kierować do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej odo_spp@skanska.pl
 3. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 11 marca 2019 r.