Wybierz język:

Regulamin

Regulamin Gry „Green Quiz ”

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady quizu online o tematyce edukacyjnej związanej z obszarami wellbeing w przestrzeni biurowej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju o nazwie „Green Quiz” zwanej w dalszej części Regulaminu „Grą” bądź „Quizem”.

 

§ 1

Cel Konkursu

 

Celem Konkursu jest wyłonienie Uczestników, którzy w najkrótszym czasie udzielą największej liczby prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane w quizie sprawdzającym wiedzę na temat rozwiązań oferowanych przez dewelopera powierzchni biurowych z grupy Skanska oraz na temat ogólnie rozumianego wellbeingu.

 

§ 2

Organizator Konkursu, Uczestnik, czas trwania

 

1. Organizatorem Konkursu jest Skanska Property Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 83023, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5271886478 oraz numer statystyczny REGON: 912665210, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych („Organizator”).

2.   Sponsorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.

3.   Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia 14.09.2022 roku do dnia 15.09. 2022 roku.

4.   Organizator ma prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Uczestnicy Konkursu

 

1. Konkurs jest otwarty dla pracowników, a także współpracowników, konsultantów świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz najemców powierzchni biurowych zlokalizowanych w budynkach zrealizowanych w ramach Grupy Skanska („Najemca”), który zarejestrował się i uczestniczy w Grze, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”).

 

§ 4

Warunki Konkursu

 

1. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu rejestrując się na stronie internetowej: https://skanskazielonaedukacja.pl/  lub https://skanskagreeneducation.com/ poprzez podanie:

a) imienia i nazwiska

b) adresu e-mail;

c) wybór ze wskazanej listy podmiotu, którego pracownikiem lub współpracownikiem jest Uczestnik

d) potwierdzenie, ze zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz że akceptuje postanawiania zawarte w tych dokumentach:   

e) uzyskanie dostępu do Gry.

2. Uczestnik zobowiązany jest do podania podczas rejestracji prawdziwych danych umożliwiających identyfikację Uczestnika.

3. W celu wzięcia udziału w Grze, konieczne jest korzystanie przez Uczestnika z przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari.

4. Po podaniu danych wskazanych w ust. 1 oraz akceptacji Regulaminu Uczestnik będzie musiał za pośrednictwem formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej: https://skanskazielonaedukacja.pl/  lub https://skanskagreeneducation.com/  udzielić odpowiedzi na pytania związane z obszarami wellbeing w przestrzeni biurowej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także ekologicznych rozwiązań zastosowanych w budynkach biurowych zrealizowanych w ramach Grupy Skanska, zaznaczając jedną lub więcej odpowiedzi do wyboru w jak najkrótszym czasie, a następnie wysłać swoje odpowiedzi przez podane powyżej strony internetowej. T

5. Każde z pytań opatrzone jest propozycjami odpowiedzi do wyboru, z których jedna bądź więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa. Organizator zastrzega, iż w każdym pytaniu przynajmniej jedna odpowiedź jest poprawna. Aby ukończyć Grę Uczestnik musi odpowiedzieć na wszystkie pytania.

6.  Czas Gry mierzony jest od momentu, w którym Uczestnikowi zostanie ujawnione pierwsze pytanie na stronie internetowej; https://skanskazielonaedukacja.pl/ lub https://skanskagreeneducation.com/

7. W trakcie Gry wyświetlane są slajdy informacyjne. Czas niezbędny do zapoznania się ze slajdami informacyjnymi nie jest wliczany do ogólnego czasu, w którym Uczestnik rozwiązuje Quiz. 

8. W trakcie Quizu Uczestnik nie może odświeżać strony www, na której rozwiązywany jest Quiz. Odświeżenie strony www spowoduje wylogowanie z Quizu, bez możliwości ponownego zarejestrowania się do Quizu. 

9.   Każdy Uczestnik może przystąpić do Gry tylko jeden raz.

10. Nie przejście przez wszystkie strony/slajdy Gry jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Grze, bez możliwości ponownego przystąpienia do Gry. Osoba przystępująca do rozwiązywania Quizu może zrezygnować z udziału w Grze w każdym czasie, po udzieleniu dowolnej liczby odpowiedzi przy czym nie będzie ona mogła przystąpić do Gry ponownie i jej wynik nie będzie zliczany i nie będzie brany pod uwagę.

 

 

§ 5

Wyłanianie Zwycięzców

 

1.   Zwycięzcą zostaną Uczestnicy, którzy odpowiedzą na pytania Quizu najlepiej (najwięcej prawidłowych odpowiedzi) w jak najkrótszym czasie („Zwycięzcy”).

2.   Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie sumy współczynników:

a.   prawidłowych odpowiedzi

b.   czasu poświęconego na udzielenie prawidłowych

3.   Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w tym samym dniu, w  którym Gra została przeprowadzona. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zwycięstwie poprzez przesłanie przez Organizatora informacji na adres e-mail Zwycięzcy podany podczas rejestracji.

4.   Organizator wskaże do 60 Zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania mniejszej liczby Zwycięzców lub niewskazania Zwycięzcy.

5.   Każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest do osobistego odbioru Nagrody w dniu w skazanym przez Organizatora. W przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie mógł odebrać osobiście Nagrody, Organizator uprawniony jest do pozostawienia narody do odbioru u Najemcy,. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru przez Zwycięzcę Nagrody we wskazanym terminie.

 

§ 6

Nagrody

1.   Nagrodami w Grze będą nagrody rzeczowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wellbeing-iem i ochroną środowiska lub warsztaty związane ze zrównoważonym rozwojem, wellbeing-iem i ochroną środowiska, które zostaną przekazane (nagrody rzeczowe) lub zorganizowane (warsztaty) („Nagroda”) przez Organizatora w terminie ustalonym z Najemcą.

2.   Uczestnicy nie mają prawa żądać wymiany Nagrody, na inną, jak również nie przysługuje mu roszczenie o ekwiwalent pieniężny Nagrody.

 

§ 7

Reklamacje

 

1.   Reklamacje dotyczące przebiegu oraz organizacji Gry Uczestnicy mogą zgłaszać

2.   Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

3.   Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.   Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.   Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, na adres podany w treści reklamacji, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.


§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.   Treść wszelkich komunikatów i informacji w sprawie przebiegu Gry podawana będzie do wiadomości Uczestników drogą mailową, na adresy e-mail podane w trakcie rejestracji do Quizu, Jeżeli w niniejszym regulaminie nie zastrzeżono inaczej, wszelka korespondencja dotycząca Gry będzie prowadzona za pomocą poczty email. Poza postanowieniami zawartymi w niniejszych Regulaminach będą obowiązywały także komunikaty i informacje w sprawie Gry, pochodzące od Organizatora i jego przedstawicieli.

2.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Uczestników.

3.   Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w Grze w przypadku naruszenia przez tegoż Uczestnika Regulaminu, a także w przypadku postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje narażającego na szwank dobre imię Organizatora, ich wizerunek, renomę lub interesy. W przypadku, gdy działania jednego z Uczestników doprowadziły do wyłonienia Zwycięzców niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania kolejnego Zwycięzcy na podstawie § 5.

4.   Nagroda jest opodatkowana na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5.   W razie zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji takich przepisów dokonanej przez upoważnione organy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rozliczania podatku od Nagrody uzyskanej w ramach Gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe wskutek zmiany przepisów prawa bądź ich interpretacji, wszelkie dodatkowe wydatki Uczestników, stanowiące skutek obowiązków podatkowych i innych ciężarów publicznoprawnych.

6.   Niniejszy konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

7.   W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie. Kwestie sporne poddane są rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.

8.   Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Gry mają wyłącznie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

9.   Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie będą one naruszać praw Uczestników nabytych przed taką zmianą.